Webinar Banner

Webinar RegistrationNhãn áp và Nhãn áp đích trong điều trị Glôcôm

Feb 10, 2023, 4:30 PM in Vietnam

facebook
twitter
linkedin
email

Bài giảng trực tuyến sẽ thảo luận về Nhãn áp và vai trò của nhãn áp trong bệnh Glôcôm bằng chứng dựa trên các thực nghiệm lâm sàng. Đồng thời đề cập đến Nhãn áp đích, nguyên tắc thiết lập nhãn áp đích. Việc theo dõi và điều chỉnh và các ví dụ minh họa. Tên Giảng viên: TS.BS. Đỗ Tấn – Bệnh viện Mắt Trung ương

Webinar Logo

Topic

Nhãn áp và Nhãn áp đích trong điều trị Glôcôm

Description

Bài giảng trực tuyến sẽ thảo luận về Nhãn áp và vai trò của nhãn áp trong bệnh Glôcôm bằng chứng dựa trên các thực nghiệm lâm sàng. Đồng thời đề cập đến Nhãn áp đích, nguyên tắc thiết lập nhãn áp đích. Việc theo dõi và điều chỉnh và các ví dụ minh họa. Tên Giảng viên: TS.BS. Đỗ Tấn – Bệnh viện Mắt Trung ương

Time

Feb 10, 2023, 4:30 PM in Vietnam

Webinar Logo

Webinar Registration

* Required information